ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Posts tagged "MEC"

MECTel SIM Card မ်ားကို Mi Showroom မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္

Mi Showroom address in myanmar

မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ၃၁.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MECTel SIM Card မ်ားအဆင္ေျပစြာ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Online Registration ျပဳလုပ္ျခင္း (အြန္လုိင္းမွ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ပါက bonus ေငြႏွစ္ရာက်ပ္ ရရွိမည့္အခြင့္အေရး)၊ အင္းဝဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္း ၊ MECTel SIM Card မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊ Viber နံပါတ္ 0931313131၊ 0931001451 သို႔ မိုဘုိင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ျမင္သာထင္ရွားေသာ မွတ္ပံုတင္ ကိုအေရွ႕အေနာက္ ဓါတ္ပံုရိုက္၍ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဖာ္ျပပါ  Mi မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္

MECTel SIM Card မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း (registration) ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ဆိုင္လိပ္စာမ်ားတြင္ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ထည့္ထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အမည္ေပါက္ျပဳလုပ္မည္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္ပိုင္ရွင္၏ အမည္ ၊ အဘအမည္ ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ ၊ ခုႏွစ္) ၊ လူမ်ိဳး / ႏိုင္ငံသား ၊ က်ား / မ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင္႔တကြ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကတ္ တစ္ခုခု၏ မူရင္း ၊ မိတၱဴတို႔ျဖင့္

MECTel SIM Card မ်ားကို အင္းဝဘဏ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MECTel CDMA 800MHz SIM Card အားေပးအသံုးျပဳသူမ်ားခင္ဗ်ာ MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (Registration) ကို  Online မွ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ အင္းဝဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကတ္တစ္ခုခု ႏွင့္တကြ မိတၱဴတစ္စံုကို ယူေဆာင္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ ဘဏ္ခြဲေနရာမ်ား  (ရံုးခ်ဳပ္၊

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

ဖုန္း ေငြျဖည့္ကဒ္ ေငြျဖည့္ရာတြင္ *124* ျဖင့္ ျဖည့္ရပါသည္။ ဖုန္း ဘီလ္( ေငြ) ျပန္ စစ္ခ်င္လွ်င္ USSD ကုတ္ - *123# Message ျဖင့္ ေမးရန္အတြက္ – 123 Voice call ျဖင့္ ေမးရန္အတြက္ –  123 ကို သံုးရပါသည္။ ေငြျဖည့္ကဒ္တြင္လည္း ျဖည့္ရန္နည္းလမ္း ျမန္မာလို ေရးထားပါသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ျဖည့္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ *124*1234567890# ပံုစံျဖင့္ ေငြျဖည့္ရန္ မေသခ်ာပါက 123 ကို ႏွိပ္၍ ဖုန္းေခၚပါ။ ျမန္မာဘာသာ အတြက္ ၁ ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေငြျဖည့္ရန္အတြက္ ၂  ကို တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။ ထို ့ေနာက္ ေငြျဖည့္ထဲမွ

MecTel Viber ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီ

MecTel Viber ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီ

လက္ရွိ MecTel CDMA 800 MHz အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အင္းဝ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္aဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ MecTel Viber ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉-၃၁၃၁၃၁၃၁ သို႔မဟုတ္ Viber နံပါတ္ ဝ၉-၃၁ဝဝ၁၄၅၁ မွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္လုိသူမ်ားသည္ အထက္ပါ Viber ဖုန္းနံပါတ္သို႔ မိမိကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္အတူ ထင္ရွားေသာ မွတ္ပံုတင္ကို အေရွ႕အေနာက္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကာေပးပို႔၍ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ''ဆင္းကတ္ေတြကို အင္းဝဘဏ္ခြဲ အခု ၄ဝ မွ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Viber ဖုန္းနံပါတ္ ျဖစ္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉- ၃၁၃၁၃၁၃၁ သို႔မဟုတ္ Viber နံပါတ္ ဝ၉- ၃၁ဝဝ၁၄၅၁ ကုိ နာမည္၊ မွတ္ ပံုတင္နံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ မွတ္ပံုတင္အေရွ႕အေနာက္ပံုကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး ပို႔လုိက္တာနဲ႔ ဆင္း ကတ္ကို

MPT, Telenor, Ooredoo, MEC တုိ႔ရဲ႕ မွတ္ထားသင့္တဲ့ အသံုးဝင္ USSD ကုတ္မ်ား

MPT, Telenor, Ooredoo, MEC တုိ႔ရဲ႕ မွတ္ထားသင့္တဲ့ အသံုးဝင္ USSD ကုတ္မ်ား

ေလာေလာဆယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖုန္းေအာ္ပေရတာၾကီး ၃ ခုရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ မွတ္ထားသင့္တဲ့ အသံုးဝင္ USSD ကုတ္အခ်ိဳ႕ကို စုစည္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ ေရးထားတဲ့ (Call) နဲ႔ (Send) ေတြက ႏွိပ္ရမွာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ ဖုန္းေငြေခ်းသံုးနည္း ၂။ ဖုန္းေဘလ္လႊဲနည္း ၃။ ဖုန္းနံပါတ္ျပန္ၾကည့္နည္း ၄။ ဖုန္းျပန္ေခၚေစနည္း (Call me back) ဖုန္းေငြေခ်းသံုးနည္း MPT : *800# (Call) Telenor : *500# (Call) Ooredoo : *125# (Call) - ၈၀၀ က်ပ္ ေခ်းသံုးရန္ Ooredoo : *127# (Call) - ၁၆၀၀ က်ပ္ ေခ်းသံုးရန္ ဖုန္းေဘလ္လႊဲနည္း MPT : *223*လႊဲမည့္ေငြပမာဏ* ေငြလက္ခံမည့္ဖုန္းနံပါတ္# (Call) Telenor :

MEC SIM Card ကို Online မွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလာေလာဆယ္ ေအာ္ပေရတာ ၄ ခု ရွိတဲ့အနက္ Ooredoo, MPT, Telenor စသည့္ ၃ ခုကေတာ့ အြန္လုိင္းမွ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္လုိ႔ရတဲ့ Webpage ေတြ ျပဳလုပ္ေပးျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္တဲ့  MEC ကလည္းပဲ Webpage ျပဳလုပ္ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပဳလုပ္ပံု ျပဳလုပ္နည္းကို တင္မေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စမ္းဖို႔ MEC SIM Card မရွိလုိ႔ပါ။ သေဘာတရားကေတာ့ Ooredoo နဲ႔ MPT တုိ႔ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နည္းနဲ႔ တူပါလိမ့္မယ္။ မွတ္ပံုတင္လုိ႔ရတဲ့ Link ကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ရန္ Link http://reg.mectel.com.mm/

Top