ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Posts tagged "Bluetooth 5"

အကြာအေဝး ၄ ဆပိုမိုၿပီး ၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ Bluetooth 5 ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ

အကြာအေဝး ၄ ဆပိုမိုၿပီး ၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ Bluetooth 5 ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ

Bluetooth 5 စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bluetooth Special Interest Group မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ စမတ္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ Bluetooth စံခ်ိန္စံညႊန္းမွာ အကြာအေဝးမ်ားစြာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ၿပီး အလြန္ျမန္ဆန္သည္။ အျခားႀကိဳးမဲ့ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ကာ ပိုမုိႀကီးမားေသာ message capacity ကို ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည္။ လက္ရွိ Bluetooth 4.2 protocol ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ Bluetooth 5 မွာ အကြာအေဝး ၄ ဆႀကီးမားၿပီး ျမန္ႏႈန္းမွာ ၂ ဆပိုမုိသည့္အျပင္ message capacity ထုတ္လႊင့္မႈတြင္

Top